Rola rodziców w edukacji
i wychowaniu 

Współpraca z domem rodzicielskim odgrywa czołową rolę w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych we współczesnej szkole.
Wyniki są zależne od stosowanych form i metod, a zaangażowanie rodziców jest podstawowym warunkiem osiągania sukcesu.
Bez ścisłej współpracy z rodzicami trudno sobie wyobrazić pełną realizację zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych.
W programie współpracy z rodzicami można wyróżnić trzy działy: pedagogizację rodziców, pomoc rodziców w organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego i udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych. Pozytywne rezultaty wysiłków szkoły zależą więc w dużej mierze od zrozumienia i poparcia rodziców.

Działalność naszej szkoły opiera się na założeniu, że szczególną rolę w efektywnym kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia odgrywa współpraca z rodzicami. Współpraca rodziców ze szkołą jest naszym zdaniem niezbędna, gdyż istnieje wspólny cel rodziców i nauczycieli: zarówno rodzicom, jak i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka. Rodzice są najważniejszymi wychowawcami i nauczycielami dziecka. Bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z takimi problemami jak agresja, wagary, wandalizm i inne patologie. Oczekiwania i opinia rodziców to dla nas ważna informacja służąca poprawie jakości pracy szkoły.

Zależy nam na tym, aby rodzice zechcieli konstruktywnie włączyć się w życie naszej szkoły, dzielili się uwagami na temat jej działalności, uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów i towarzyszyli nam w organizacji imprez i uroczystości. Zachęcamy więc wszystkich rodziców do współpracy i zgłaszania wszelkich spraw do dyrekcji szkoły, wychowawców klas lub przedstawicieli Rady Rodziców działającej na terenie Szkoły Podstawowej nr 394