Ponadnarodowa mobilność uczniów” PO WER jest szansą dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 w Warszawie na pierwszy w życiu wyjazd zagraniczny oraz możliwość pracy w międzynarodowej grupie rówieśniczej.

W projekcie wezmą udział uczniowie klas VI-VIII. Za rekrutacje grupy projektowej odpowiedzialni są koordynatorzy szkolni wg stworzonych na podstawie regulaminu rekrutacji projektu wewnątrzszkolnych zasad rekrutacji.

Uczniowie biorą czynny udział w konstruowaniu planu wyjazdu, począwszy od zaplanowania co każda podgrupa przygotuje w ramach: zdrowego stylu życia/ prezentacje, w ramach przedstawienia historii miasta Warszawy, przygotują 20 wyrazów z języka polskiego dla uczniów z Rumunii, przedstawia elementy kultury polskiej i potrawy kuchni regionalnej. Bedą również promować europejskie wartości.

 

Podopieczni razem z opiekunami grup będą wspólnie pracować nad projektem, organizacja mobilności, następnie przeprowadza monitoring podjętych działań oraz ewaluacje. Poprowadzą także promocje projektu w społeczności lokalnej.

Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój osobisty poprzez wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka jerzyków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele szczegółowe

to zdobycie nowych umiejętności cyfrowych, rozwiniecie poziomu komunikacji w języku angielskim, nawiązanie przyjaźni i relacji pomiędzy rówieśnikami z odrębnych regionów Europy, wykorzystanie dotychczasowych umiejętności matematycznych w praktyce, poszerzenie wiedzy geograficznej oraz znajomości map, zapoznanie z planowaniem podróżny na duże odległości,

zdobycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z organizacja ˛a etapów podróży, zdobycie umiejętności nazywania podstawowych obiektów użytku codziennego w języku rumuńskim itd.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

– promocji w społeczności szkolnej projektu poprzez stronę www, informacje w gablotach szkolnych, zajęcia i warsztaty w klasach, organizacje spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami,

– otwartym naborze i rekrutacji chętnych uczniów do udziału w projekcie. Rekrutacji dokona komisja złożona z nauczycieli uczestniczących w projekcie,

– zajęciach przygotowujących uczniów do wyjazdu doskonalących komunikacje językowa (język angielski), warsztatów podczas których uczniowie przygotuj ˛a rożnego rodzaju prace, plakietki, prezentacje multimedialne oraz wystąpienia, które zostaną zaprezentowane podczas pobytu w szkole w Rumunii,

– zajęciach przygotowujących do pobytu uczniów w szkole w Fagaras dotyczących podstawowych słów w języku rumuńskim, historii i kultury tego Państwa

– wyjeździe 2 grup uczniów do szkoły w Rumunii (1 grupa – 04.05-11.05.2022 r., 2 grupa 3.06-10.06.2022 r.)

– integracji w pierwszym dniu pobytu w szkole partnerskiej z młodzieżą z Rumunii w formie wspólnych zajęć i zabaw,

– podnoszeniu umiejętności językowych podczas pobytu w Fagaras poprzez udział wraz z młodzieżą rumuńska w zajęciach i warsztatach oraz naturalnych relacjach rówieśniczych, ´

– organizowaniu zajęć o tematyce zdrowego i aktywnego trybu życia, w tym aktywność sportowa, ´

– wspólnemu stworzeniu dzieła artystycznego we współpracy z młodzieżą z szkoły w Fagaras, ˙

– poznaniu podstawowych faktów historycznych dotyczących obu Narodów oraz poznaniu elementów kultury,

– promowaniu wartości europejskich w codziennych relacjach rówieśniczych

– organizowaniu wycieczki edukacyjnej do Braszov oraz wycieczki pieszej w miejscowości Fagaras. ´

– podsumowaniu wspólnych zajęć i spotka n, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, przeprowadzeniu ewaluacji podjętych działań,

– nagraniu filmu z tygodniowego pobytu w szkole mobilności europejskiej, ´

– promocji działań projektowych w środowisko lokalnym, w tym szczególnie w szkołach specjalnych i wśród uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.