PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 349

1 września 2020

 

To, co mówicie do dziecka, czego go uczycie, samo w sobie nie czyni w nim jeszcze żadnego wrażenia. We wnętrzu dziecka znajduje się natomiast odzwierciedlenie tego, jacy wy sami jesteście, czy jesteście dobrymi ludźmi, czy też może jesteście źli, gniewni – i to ujawniają wasze gesty. Mówiąc zwięźle: wszystko, co sami czynicie, odzwierciedla się w nim”.

R.Steiner

 

 

 

 

 

Wstęp do programu wychowawczo- profilaktycznego

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły podstawowej nr 349 w Warszawie uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły

 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

 • obowiązujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

 2. Karta Nauczyciela.

 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.48 ust.1, art.54 ust.3-4, art.70 ust. 1.

 4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm, art. 33).
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 i ost.zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 84, poz.763).

 6. Ustawa z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 10, poz.55).

 7. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz.178, z późn.zm).

 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, z późn.zm.).

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018r. poz. 214).

 13. Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).

 14. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest zintegrowany ze Statutem Szkolnym, wynika z założeń koncepcji pracy szkoły opracowanej na lata 2019-2022. Program powstał na bazie diagnozy środowiska szkolnego. Diagnozy dokonano dzięki systematycznej obserwacji i analizy zachowania uczniów w tym obserwacji postępów nauczania, frekwencji na zajęciach dydaktycznych, ale także potrzeb zgłoszonych przez samych uczniów a także ich rodziców.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły na lata 2020/2021 uwzględnia potrzeby oraz oczekiwania dzieci i rodziców, powiem powstał on między innymi w oparciu o propozycje i wnioski Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2020/2021, które są realizowane lub przewidziane do realizacji.

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • Niska motywacja do nauki.

 • Niska frekwencja uczniów

 • Występowanie wśród uczniów zachowań agresywnych.

 • Właściwy dobór posiłków.

 • Prowadzenie działań ukierunkowanych na edukacje rodziców w zakresie wiedzy dotyczącej czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

 • Krzewienie wśród uczniów na temat w zakresie wiedzy dotyczącej czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

 • Rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów i ich rodziców w zakresie umiejętności regulacji emocji w bezpieczny i zdrowy sposób.

 • Propagowanie wśród uczniów i ich rodziców niezbędnej wiedzy dotyczącej profilaktyki COVID-19.

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczenia się- uczenia.

WPROWADZENIE

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z innymi ludźmi ale także i dla nich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Celem profilaktyki jest wspomaganie człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzyć integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, posiadali poczucie przynależności do grupy i sami tworzyli taką atmosferę w niej, aby inni mogli czuć się w niej bezpiecznie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny przeznaczony jest, do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI:

 1. Wychowanie zdrowotne.

 2. Nauka uczenia się.

 3. Kształtowanie postawy dbałości o środowisko naturalne oraz rozwijanie zainteresowań ekologią.

 4. Kultura wolnego czasu.

 5. Kształtowanie postaw patriotycznych.

 6. Edukacja medialna.

 7. Kształtowanie postaw prospołecznych.

 8. Kształtowanie własnej osobowości.

 9. Problemy bezpieczeństwa.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do współżycia z innymi ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze.

Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia w tym dbałości o zasady bezpieczeństwa dotyczące ich samych jak i ochrony otaczających ich ludzi w czasie pandemii, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. Za szczególnie istotne uważamy, wyposażenie uczniów w umiejętność krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem, w którym przywracamy uczniom wiarę we własne umiejętności, umożliwiamy osiągnięcie sukcesu, nauczamy odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania. Służymy młodzieży z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi i poczuciem braku sukcesu. Towarzyszymy uczniom w spojrzeniu na siebie samych i swoje możliwości.

Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest uczestnikiem i twórcą społeczności szkolnej. Naszym celem jest wychowanie rozumiane, jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki.

Przygotowujemy wychowanków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu, do samodzielności a także integracji ze środowiskiem lokalnym zgodnie z zasadami tolerancji i szacunku dla odmienności i różnic.

Wierzymy, że każdy uczeń ma szansę odnieść sukces.

WIZJA SZKOŁY

Nadrzędnym celem Szkoły Podstawowej nr 349 jest prawo każdego ucznia do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości. Szkoła jest przyjazna uczniowi, przygotowującą go do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Wierzymy, że uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.

Służymy młodzieży z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi, poczuciem braku sukcesów życiowych.

Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje działania, które pozwolą realizować misję szkoły.

Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości.

Podstawą naszego działania jest wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych oraz wspieranie rozwoju na miarę jego własnych potrzeb i możliwości.

Nasz cel chcemy osiągnąć dzięki współpracy całej społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

Spośród innych szkół wyróżnia nas koncepcja pracy, otwartość na problemy dziecka i jego rodziny umożliwiająca wyrównanie braków szkolnych, uwzględniająca metody korekcyjno- wychowawcze stosowane przez profesjonalną kadrę pedagogiczną, znającą i rozumiejącą szkolne i życiowe problemy młodzieży.

Pragniemy, aby nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, duchowym społecznym, emocjonalnym i fizycznym, ich rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem całego środowiska.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

W związku z powyższym, nasze działania wychowawczo – profilaktyczne ukierunkowane są na realizację następujących celów:

 • Wszechstronny rozwój osobowości ucznia w dążeniu do osiągnięcia przez niego wspieranie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Dążenie do ukształtowania postawy ukierunkowanej na świadomy wybór technik i metod uczenia się, pomagających uczniowi w optymalnym wykorzystaniu jego zasobów.

 • Ukształtowanie jego postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych.

 • Rozwijanie w uczniach świadomości kultury wolnego czasu.

 • Kształtowanie kompetencji medialnej u uczniów.

 • Ukierunkowanie uczniów na proekologiczny styl życia w tym kształtowanie postawy dbałości o środowisko naturalne.

 • Kształtowanie w uczniach świadomości zdrowotnej związanej z przekazaniem niezbędnej wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach oraz właściwej profilaktyce; zapoznanie uczniów z wytycznymi szkolnymi dotyczącymi COVID-19.

 • Wspomaganie rozwoju ucznia w tym zwracanie szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa uczniów.

Wychodząc od ogólnie sformułowanych celów nastąpiło uszczegółowienie wyżej zaprezentowanych w postaci następujących sformułowań.

Celem wychowania zdrowotnego jest:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, higieny snu.

 • Przekazanie niezbędnego zasobu wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach oraz właściwej profilaktyce.

 • Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności dotyczące profilaktyki COVID-19.

 • Profilaktyka uzależnień

Celem wdrożenia ucznia do nauki uczenia się jest:

 • Rozumienie znaczenia planowania nauki i właściwego gospodarowania czasem.

 • Poznanie sposobów na efektywną naukę, z uwzględnieniem wyzwań nauki zdalnej.

Celem kształtowania postawy dbałości o środowisko naturalne oraz rozwijania zainteresowań ekologią jest:

 • Przygotowanie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej, życzliwego stosunku do zwierząt.

Celem wdrażania ucznia do kultury czasu wolnego jest:

 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 • Uświadomienie roli sportu dla zdrowia.

 • Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, o ile to możliwe.

Celem kształtowania postaw patriotycznych jest:

 • Kształtowanie poczucia umiłowania wolności oraz szacunku dla polskiej tradycji i obrzędów ludowych.

 • Rozumienie znaczenia symboli narodowych i kształtowanie właściwego zachowanie wobec nich.

Celem wdrażania ucznia do edukacji medialnej jest:

 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.

 • Zapoznanie ze zjawiskiem cyberprzemocy i jej skutkami.

Celem kształtowania postaw prospołecznych jest:

 • Przekazywanie informacji dotyczących istnienia różnic zdrowotnych, religijnych, światopoglądowych.

 • Nauka akceptacji oraz tolerancji wobec innych poprzez pogadanki na temat różnorodności.

 • Poznawanie odpowiednich sposobów reagowania na zachowania agresywne innych osób oraz sposobów na radzenie sobie z agresją własną w sposób społecznie akceptowany.

Celem kształtowania własnej osobowości jest:

 • Kształtowanie umiejętności asertywności.

 • Kształtowanie umiejętności obiektywnego spojrzenia na swoje mocne i słabe strony.

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania.

PRZESŁANKI DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Przyjęto następujące założenia podstawowe:

 • Odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci ponoszą rodzice. To oni pełnią podstawowe funkcje zapobiegawcze. Jednak szkoła jako instytucja musi wspierać działania rodziców i podejmować działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, uwrażliwiania rodziców na czynniki chroniące i zagrażające a także na potrzeby w kontekście rozwoju i funkcjonowania ich dzieci, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie przez dzieci i młodzież z wymogami współczesnego świata.

 • Wszyscy nauczyciele szkoły są upoważnieni do podejmowania spraw wychowawczych w porozumieniu z wychowawcami danej klasy.

 • Niezbędne jest stworzenie uczniom w oparciu o zasady obowiązujące na terenie szkoły, możliwości do wydobywania z nich zasobów osobistych i szansy na ich wybrzmienie w społeczności szkolnej.

 • Ocenianie zachowania uczniów i ich postępów powinno odnosić się do świadomie kształtowanej w szkole sylwetki absolwenta i wspierać szkolny program oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych..

 • Działania nauczycieli mają na celu kształtowanie u uczniów cech, które tworzą model sylwetki absolwenta szkoły.

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły stwarzają warunki i możliwości do ujawnienia osobistego potencjału ucznia.

 • Spójność oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych nauczycieli i konsekwencja w przestrzeganiu ustalonych przez szkołę wymagań oraz w egzekwowaniu odpowiedzialności uczniów za ich zachowania to niezbędny warunek uzyskania sukcesów na polu wychowawczym, profilaktycznym jak i dydaktycznym.

 • Nauczyciele utrzymują stały kontakt, współpracują ze sobą, są dla siebie wsparciem w codziennej pracy.

 • Szkoła wzmacnia kontakty i współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń kończący naszą szkołę na miarę swoich możliwości funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Ma świadomość swoich zasobów a jednocześnie wgląd w swoje ograniczenia, posiada zdolność do obiektywnej oceny otaczającej go rzeczywistości, jest otwarty na poszukiwanie pomocy w sytuacjach które przerastają go i z którymi nie jest w stanie sam sobie poradzić. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji na miarę swoich możliwości i potrzeb. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dostrzega istotę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako istotny element funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości.

Działania zawarte w Programie Wychowawczo –Profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 • Dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych.

 • Człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości.

 • Człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi.

 • Jednostką dbającą o własny rozwój, wrażliwą na piękno, szanującą dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki.

 • Człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

UCZESTNICY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 1. Rodzice:

 • Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka.

 • Znają i akceptują Program Wychowawczo – Profilaktyczny proponowany przez szkołę.

 • Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa.

 • Uczestniczą w formach odziaływań organizowanych na terenie szkoły ukierunkowanych m.in. na następującą tematykę: rozwój psychoseksualny, czynniki chroniące i zagrażające optymalnemu rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, uzależnienia w tym szczególnie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

 • Współpracują z wychowawcami i nauczycielami w podejmowanych przez nich działaniach.

 • Zachęcają do podejmowania prospołecznych aktywności ukierunkowanych na działalność wolontarystyczną.
 • Realizują wypracowane wspólnie z wychowawcami i nauczycielami w tym specjalistami szkolnymi ustalenia, służące optymalizacji funkcjonowania ich dzieci.

 • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 1. Wychowawcy klas:

 • Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.

 • Wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się.

 • Prowadzą dokumentację nauczania.

 • Opracowują i realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

 • Koordynują pracę wychowawczo- profilaktyczną w zespole klasowym.

 • Zachęcają do podejmowania prospołecznych aktywności ukierunkowanych na działalność wolontarystyczną.

 • Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia.

 • Podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów.

 • Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • Integrują i kierują zespołem klasowym.

 • Wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów.

 • Wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego.

 • Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów.

 • Inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji.

 • Współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie.

 • Współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

 • Współpracują z dyrekcją szkoły, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką.

 • Współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

 1. Nauczyciele:

 • Oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych.

 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.

 • Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach.

 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

 • Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności.

 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu.

 • Zachęcają do podejmowania prospołecznych aktywności ukierunkowanych na działalność wolontarystyczną.
 • Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań.

 • Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów.

 • Wspólnie z pedagogiem, psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia.

 • Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą.

 • Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 1. Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • Współorganizują imprezy i akcje szkolne.

 • Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej.

 • Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły.

 • Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności.

 • Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni.

 • Prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko.

 • Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

 • Uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

 1. Pedagog i psycholog szkolny:

 • Prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 • Diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 • Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb i w miarę możliwości.

 • Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

 • Minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 • Inicjują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 • Pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 • Wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO I ICH FORMY REALIZACJI

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCNYCH I PROSPOŁECZYCH

Lp

ZADANIA SZKOŁY

CELE SZKOŁY

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

I.

Kształtowanie postawy patriotycznej, obywatelskiej, społecznej.

 • Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.
 • Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.
 • Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.
 • Prowadzenie kroniki szkolnej.
 • Kultywowanie tradycji szkolnej.
 • Organizacja i aktywny udział

w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej.

 • Godziny wychowawcze.
 • Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 • Uroczystości szkolne i klasowe.
 • Wycieczki i wyjścia w czasie zajęć szkolnych.
 • Wg harmonogramu uroczystości szkolnych.
 • Wg terminarza w klasowych planach wychowawców.
 • Wychowawcy klas
 • Nauczyciele

II.

Wprowadzanie w życie kulturalne Szkoły społeczności lokalnej.

 • Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.
 • Poznanie historii i tradycji własnej rodziny

i jej związek z historią regionu. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych.

 • Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.
 • Poznanie historii najważniejszych obiektów m. s. Warszawy.
 • Wycieczki lokalne.
 • Wystawki.
 • Gazetki.
 • Zajęcia dydaktyczne.
 • Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo w nich.
 • Wg harmonogramu uroczystości szkolnych.
 • Wg terminarza w klasowych planach wychowawców.
 • Wychowawcy
 • Nauczyciele

III.

Poszanowanie historii i kultury regionu.

 • Zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski.
 • Poznanie wybranych legend.
 • Spotkania

z ciekawymi ludźmi.

 • Wycieczki,
 • Konkursy,
 • Zajęcia lekcyjne.
 • Wg terminarza w klasowych planach wychowawczych.
 • Wychowawczy
 • Nauczyciele humaniści

IV.

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa.

 • Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.
 • Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie.
 • Wychowanie w duchu tolerancji.
 • Poznanie krajów Unii Europejskiej.
 • Pielęgnowanie polskiej,

tradycji narodowej, wystawy, konkursy.

 • Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji i szacunku wobec odmienności.
 • Wg terminarza w klasowych planach wychowawczych.
 • Wychowawcy
 • Pedagog

i Psycholog szkolny

EDUKACJA MEDIALNA

Lp

ZADANIA SZKOŁY

CELE SZKOŁY

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

I.

Wykorzystanie wiedzy

i umiejętności do realizacji projektów

z różnych przedmiotów.

 • Utrwalenie posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
 • Samodzielne wyszukiwanie przez uczniów informacji w sieci.
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem znanych uczniom metod technologii informatycznej.
 • Wdrożenie uczniów do konieczności weryfikowania informacji pochodzących

z różnych źródeł w Internecie.

 • Projekty edukacyjne, uczestnictwo w konkursach zakładających wykorzystanie nowych technologii do prezentacji swoich pomysłów, lekcje informatyki.
 • W ciągu roku szkolnego
 • Nauczyciele przedmiotowi

II.

Przygotowanie uczniów do świadomych

i odpowiedzialnych wyborów

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

 • Ukazanie uczniom konsekwencji wynikających z faktu braku zachowania ostrożności korzystając z sieci.
 • Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia z jakimi mogą się zetknąć w skutek niewłaściwego użytkowania Internetu (np. zamieszczanie materiałów prywatnych)-Dzień Bezpiecznego Internetu.
 • Zajęcia z poświęcone cyberprzemocy i sextingowi.
 • Pogadanka z udziałem funkcjonariusza Policji.
 • W ciągu roku szkolnego w miarę potrzeb
 • W ciągu roku szkolnego w miarę potrzeb
 • Nauczyciele informatyki
 • Wychowawcy
 • Psycholog i Pedagog szkolny

III.

Przygotowanie do krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej w tym rozwiązywania i utrzymywania na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

 • Zapoznanie uczniów

z zasadami korzystania z komunikatorów internetowych, platform wymiany informacji, portali społecznościowych.

 • Lekcje informatyki.
 • Według rozkładu zajęć informatycznych.
 • Nauczyciele informatyki

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DBAŁOŚCI O ZDROWIE W TYM TAKŻE UWAŻNOŚCI NAŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ ROZWIJANIE ZAINTERESOWANIA EKOLOGIĄ

Lp

ZADANIA SZKOŁY

CELE SZKOŁY

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

I.

 

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Profilaktyka COVID-19

 • Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.
 • Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie.
 • Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała.
 • Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.
 • Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania

i wypoczynku.

 • Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.
 • Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę COVID-19 na terenie szkoły.
 • Przypominanie uczniom o konieczności noszenia maseczek mycia i dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu społecznego, nie dzieleniu się piciem i jedzeniem.
 • Lekcje przedmiotowe

i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

 • Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się.
 • Zajęcia

z pielęgniarką szkolną.

 • Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku

w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia- „Trzymaj Formę”

 • Organizowanie kół zainteresowań.
 • Lekcje wychowania fizycznego

i zajęcia SKS.

 • Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.
 • Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego.
 • Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.
 • Spotkania

z policjantami.

 • Wg harmonogramu
 • Wg rozkładu zajęć
 • Wg rozkładu zajęć
 • Wg harmonogramu
 • Wg rozkładu zajęć
 • II semestr
 • II semestr
 • II semestr
 • II semestr
 • II semestr
 • Wg potrzeb
 • Wychowawcy
 • Pielęgniarka szkolna
 • Nauczyciele przedmiotu
 • Specjaliści szkolni

II.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.
 • Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Opracowanie

i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

 • Zapoznanie uczniów i rodziców

z zasadami bezpieczeństwa

z obowiązującymi na terenie szkoły.

 • Współpraca z powołanymi do tego instytucjami organizacjami.
 • W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz opinie PPP.
 • IX, II
 • IX-VI
 • IX-VI
 • Wg zapotrzebowania w ciągu roku szkolnego
 • Nauczyciele opracowujący plan
 • Dyrekcja szkoły, Wychowawcy
 • Specjaliści szkolni
 • Wychowawcy
 • Nauczyciele przedmiotu
 • Specjaliści szkolni

III.

Uzależnienia, rozpoznanie ich i zapobieganie.

 • Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.
 • Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych
 • Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej czynników chroniących i zagrażających rozwojowi i funkcjonowaniu ucznia
 • Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb.
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z klasą.
 • Realizacja szkoleń dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
 • Wg zapotrzebowania w ciągu roku szkolnego
 • Wychowawcy
 • Specjaliści szkolni
 • Realizatorzy programu z zewnątrz

IV.

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 • Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.
 • Ukazanie wpływu codziennych czynności

i zachowań na stan środowiska naturalnego.

 • Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.
 • Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną

i nieożywioną.

 • Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Budowanie społeczeństwa

obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 • Realizacja programów ekologicznych.
 • Udział w akcjach np.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.
 • Zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych.
 • Organizowanie zajęć w terenie.
 • Pogadanki tematyczne.
 • IX-VI
 • IX-VI
 • Wg zapotrzebowania w ciągu roku szkolnego
 • Wg zapotrzebowania w trakcie roku
 • Wychowawcy
 • Nauczyciele biologii i przyrody

KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI W TYM NAUKI UCZENIA SIĘ I KULTURY CZASU WOLNEGO A TAKŻE BEZPIECZEŃSTWA

Lp

ZADANIA SZKOŁY

CELE SZKOŁY

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

I.

Rozwój osobowości ucznia

 • Wspomaganie umiejętności samopoznania.
 • Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli.
 • Umiejętność wykorzystania własnego potencjału.
 • Wykorzystywanie sytuacji szkolnych do rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i ograniczeń, wdrażanie do autorefleksji.
 • Uczenie rozpoznawania

i radzenia sobie z emocjami.

 • Warsztaty dotyczące budowania adekwatnej samooceny.
 • Zajęcia ukierunkowane na rozpoznawanie własnego potencjału, wzbudzaniu motywacji do nauki szkolnej, rozbudzaniu i poszerzaniu zainteresowań.
 • Wg potrzeb

 

 • Wychowawcy we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

II.

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie

w sytuacjach trudnych, ryzykownych

i konfliktowych.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.
 • Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu

i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

 • Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców

opiekunów (w zakresie uzależnień różnego rodzaju).

 • Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.
 • Negocjacje.
 • Mediacje.
 • Warsztaty poświęcone radzeniu sobie z różnymi emocjami.
 • Asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje.
 • Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.
 • Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.
 • Wg potrzeb
 • Wg potrzeb
 • Wychowawcy we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • We współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

III.

Przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie

 • Ochrona ofiar przemocy.
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania przemocy w rodzinie.
 • Współpraca

z instytucjami specjalizującymi się w udzielaniu pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy tj. Fundacja „Dajemy Dzieciom siłę”, Pogotowie „Niebieska Linia”, Fundacja „Mederi”.

 • Rozmowy indywidualne z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie.
 • W razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.
 • Pogadanki w klasach na temat przemocy, jej rodzajów.
 • Uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych
 • Wg potrzeb
 • Dyrekcja szkoły
 • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wychowawcy

IV.

Zapobieganie niepowodzeniom

dydaktycznym, wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w odnalezieniu się w grupie.

 • Diagnozowanie trudności w nauce.
 • Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Tworzenie zespołów wsparcia.
 • Budowanie motywacji do nauki.
 • Rozwijanie zainteresowań

i uzdolnień uczniów.

 • Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Diagnozowanie trudności w nauce.
 • Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Tworzenie zespołów wsparcia.
 • Budowanie motywacji do nauki.
 • Rozwijanie zainteresowań

i uzdolnień uczniów. Wdrażanie do aktywnych form spędzania

wolnego czasu.

 • Wg potrzeb
 • Nauczyciele przedmiotu
 • Wychowawcy we współpracy

z zespołem ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 • Specjaliści szkolni we współpracy z przedstawicielami PPP

V.

Eliminacja agresji z życia szkoły

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych

i dyskryminacyjnych.

 • Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych

i problemowych.

 • Uwrażliwianie rodziców i nauczycieli na zjawisko przemocy rówieśniczej i działań dyskryminacyjnych. .
 • Prowadzenie zajęć integrujących zespół klasowy- celem wydobycia zasobów grupy.
 • Prowadzenie warsztatów poświęconych przemocy rówieśniczej, ukierunkowanych na rolę świadków w jej przebiegu
 • Wg terminarza w klasowych planach wychowawczych
 • Wychowawcy
 • Specjaliści szkolni
 • Przedstawieciele PPP
 • Realizatorzy zewnętrzni

VI.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • Rozpoznawanie potrzeb oraz możliwości psychofizycznych

i edukacyjnych ucznia.

 • Indywidualizowanie pracy ucznia na lekcji.
 • Organizacja zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, terapii pedagogicznej, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacji.
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania a także uzdolnienia uczniów

w miarę możliwości placówki.

 • Udzielanie wsparcia specjalistycznego rodzicom dzieci

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Dokształcanie nauczycieli.
 • Analiza dokumentacji: orzeczeń

i opinii.

 • Obserwacje uczniów podczas pracy na lekcji jak i swobodnej zabawy.
 • Wywiady z rodzicami, nauczycielami, specjalistami.
 • Dostosowanie metod, form i technik pracy do indywidualnych możliwości ucznia tak, aby zapewnić mu możliwość odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości.
 • Oferta zajęć specjalistycznych

i pozalekcyjnych.

 • Konkursy, olimpiady, wystawy.
 • Warsztaty dla rodziców.
 • Indywidualne konsultacje nauczycieli i specjalistów z rodzicami.
 • Współpraca z instytucjami i placówkami specjalistycznymi
 • Wewnętrzne szkolenia dla nauczycieli poświęcone tematyce pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Podejmowanie przez nauczycieli pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, uczestnictwo w konferencjach i seminariach.
 • Wg potrzeb
 • Wszyscy członkowie rady pedagogicznej
 • Przedstawiciele PPP

VII.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

 • Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia

w szkole i poza nią.

 • Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.
 • Eliminowanie zagrożeń pożarowych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

 • Ochrona mienia społecznego.
 • Przeciwdziałanie agresji w szkole.
 • Eliminowanie zagrożeń związanych

z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

 • Lekcje z wychowawcą.
 • Pogadanki.
 • Zajęcia pozalekcyjne.
 • Zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.
 • Wg potrzeb
 • Koordynator ds. bezpieczeństwa
 • Wychowawcy
 • Nauczyciele przedmiotu
 • Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

VIII.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

 • Zaznajamianie

z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

 • Zaznajamianie

i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

 • Lekcje wychowawcze.
 • Wg potrzeb
 • Wychowawcy

IX.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

 • Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.
 • Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.
 • Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego,.
 • Pogadanki.
 • Prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.
 • Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody, bologii
 • Zajęcia praktyczne- warsztatowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Czytanie literatury dotyczącej

tematu.

 • Wg potrzeb
 • Pielęgniarka
 • Nauczyciele biologii i przyrody
 • Realizatorzy zewnętrzni

X.

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

 • Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych – wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.
 • Organizowanie szkoleń dla

uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami szkolnymi.
 • Wg potrzeb
 • Dyrektor szkoły
 • Wychowawcy
 • Specjaliści szkolni
 • Realizatorzy zewnętrzni

XI.

Opieka zdrowotna

i pomoc socjalna.

 • Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.
 • Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących, stypendia szkolne.
 • Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej.
 • Pomoc w nauce.
 • Działalność pedagoga szkolnego,
 • Działalność świetlicy szkolnej.
 • Praca wychowawców klas.
 • Wg potrzeb
 • Dyrektor szkoły
 • Pedagog szkolny
 • Wychowawcy
 • Nauczyciele świetlicy

EWALUACJA PROGRAMU

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy, więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

Narzędzia ewaluacji:

 • Pisemne sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo- Profilaktycznych klas.

 • Analiza dokumentów.

 • Obserwacje.

 • Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 349 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 349 w Warszawie:

– przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ………………………………………………….

– przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………………………………….

– w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ……………………………………….

Rada Rodziców Dyrektor Szkoły Samorząd Uczniowski

……………………………… ………………………………….. …………………………………..

Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa