PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 394

w Warszawie

w latach 2020 – 2025

Zgodnie z zasadami

WARSZAWSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ (WPEK)

Edukacja kulturalna w Szkole Podstawowej nr 394. Program jest zgodny z założeniami/treściami:

Podstawy prawnej :

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. Nr 977)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. Nr 752)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 204)

 • programu wychowawczego szkoły,
 • planu pracy świetlicy szkolnej,
 • planu pracy zespołu humanistycznego,
 • planu pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej (od roku 2021/2022),
 • planu pracy biblioteki szkolnej,
 • planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.

Metody realizacji:

  • współpraca szkoły z podmiotami realizującymi WPEK przy opracowaniu i realizacji programów zajęć z przedmiotów artystycznych i humanistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów,
  • przygotowanie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych w szkole,
  • zaangażowanie do konkursów wewnątrzszkolnych o charakterze interdyscyplinarnym, stwarzających warunki rozwoju uczniom,
  • przygotowanie oferty zajęć pozaszkolnych rozwijających zdolności i umiejętności uczniów (korzystanie z zajęć z zakresu edukacji kulturalnej poza szkołą w placówkach wychowania pozaszkolnego i instytucjach kultury, oferowanych przez Biuro Edukacji, Urząd Dzielnicy, domy kultury, galerie sztuki, kina, muzea, teatry, biblioteki, itp.,
  • nawiązanie stałej współpracy z instytucjami kultury w celu realizacji projektów edukacji kulturalnej w szkole,
  • organizowanie wyjazdów na lekcje muzealne, np. w Zamku Królewskim, w Wilanowie, w Centrum Nauki Kopernik,
  • organizowanie happeningów literackich, konkursów poetyckich i prozatorskich,

  • udział w uroczystościach, imprezach i wycieczkach o charakterze edukacyjnym,
  • współpraca z RYMCERZAMI – warsztaty profilaktyczne w formie utworów muzycznych;
  • prowadzenie zajęć z edukacji kulturalnej, w szczególności edukacji regionalnej,
  • wspomaganie rodziców w rozwijaniu zainteresowań dzieci,
  • skoordynowanie kalendarza szkolnych konkursów artystycznych z przeglądami międzyszkolnymi, dzielnicowymi i warszawskimi,
  • wypracowanie modelu współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi w zakresie programu edukacji kulturalnej,
  • kontynuowanie idei Janusza Korczaka; aktywna działalność na rzecz potrzebujących, np.: zbiórka nakrętek w ramach akcji „Nakręć wózek!” ,
  • kontynuowanie współpracy ze Fundacją Anny Dymnej – „Mimo wszystko”

  • kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;
  • idea uczenia się poza szkołą;
  • współpraca z fundacją „Aktywność dla wszystkich”,
  • uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego społeczność.

Współpraca z instytucjami kultury:

 • warszawska sieć współpracy Koordynatorów Edukacji Kulturalnej

 • współpraca z Zamkiem Królewskim 6

 • współpraca z Filharmonią Narodową

 • współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze”

 • współpraca z Muzeum POLIN,

 • współpraca z Muzeum Fryderyka Chopina

 • współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego

 • współpraca z Teatrami: Rampa, Tintillo,

 • współpraca z domami kultury: Mokotowski Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Świt” ;

 • współpraca z kinami: Cinema City Galeria Mokotów, Kinoteka Pałac Kultury i Nauki, Multikino Złote Tarasy, Nowe Kino Wisła.

Planowane efekty edukacji kulturalnej realizowanej przez placówkę:

  • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze (twórczość i odbiór);

  • stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawnianie talentów;
  • wychowanie kulturalnych, otwartych i tolerancyjnych ludzi;
  • pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego;
  • popularyzacja osiągnięć dzieci i młodzieży przez konkursy, wystawy itd.;
  • rozwój osobowości w aspekcie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości, tolerancji;
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętność podejmowania decyzji, współpraca w grupie;
  • stworzenie alternatywy dla braku pomysłów na gospodarowanie czasem wolnym od zajęć lekcyjnych, organizacja bezpiecznego czasu wolnego;
  • integracja środowiska, promocja szkoły.

Odbiorcy programu

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej skierowany jest do uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli SP Nr 394. Szerokie spektrum działań w obrębie kultury, zawiera oferty zarówno dla I jak i II etapu edukacji.

Realizatorzy

Nauczyciele, współpracując razem z uczniami i rodzicami, wspólnie realizują założenia Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej.

Ewaluacja

Zaplanowane działania, apele i wydarzenia kulturalne będą monitorowane poprzez:

obserwacje

rozmowy z nauczycielami, rodzicami, uczniami

wykorzystanie dostępnych narzędzi ewaluacyjnych