Program Edukacji Kulturalnej
w Szkole Podstawowej nr 394 w Warszawie

Rok szkolny 2019/2020

I. Założenia i podstawy prawne

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 394 im. powstał w oparciu o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK), który jest programem operacyjnym w ramach Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/871/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 roku. WPEK jest jednocześnie programem operacyjnym przygotowywanego w 2009 roku Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

Podstawy prawne

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. Nr 977)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. Nr 752)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 204)

• Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

• Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.

II. Diagnoza

Szkoła Podstawowa nr3 94 im w Warszawie to placówka dla młodzieży z zagrożeniem niedostosowania społecznego, która przede wszystkim realizuje zadania profilaktyczne i wychowawcze. Nasza szkoła stawia sobie za zadanie podniesienie rangi edukacji kulturalnej w kształceniu oraz wychowaniu uczniów poprzez organizowanie zajęć artystycznych, zajęć z wiedzy o kulturze i sztuce, a także zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów. W Warszawie istnieje sprzyjające środowisko sprzyjające edukacji kulturalnej: teatry, muzea, galerie, biblioteki, ośrodki kultury, placówki edukacji pozaszkolnej oraz co bardzo istotne uczniowie mogą skorzystać z instytucji kultury o znaczeniu narodowym. Środowisko rodzinne naszych uczniów nie sprzyja rozwojowi ich potrzeb kulturalnych, a ich szczególne wymagania edukacyjne powodują poczucie wykluczenia w wielkoformatowych miejscach kulturalnych. SzPEK spełnia najważniejsze punkty programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły – wskazuje uczniom miejsca, aktywności, które oddalają ich od antyspołecznych zachowań i środowisk.

III. Odbiorcy projektu

Odbiorcami ,,Szkolnego Projektu Edukacji Kulturalnej” są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 394, ich rodziny oraz społeczność lokalna.

IV. Ramowe cele

1. Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych;

2. Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów;

3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

4. Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów;

5. Wzmacnianie tożsamości warszawskiej.

V. Główne zadania

1. Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym

• Organizowanie lekcji muzealnych i warsztatowych: Zamek Królewski, IPN, Muzeum Łazienki Królewskie, Centrum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Ewolucji, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe.

• Spotkania ze sztuką poprzez udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych, wystawach prac plastycznych, wernisażach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

• Korzystanie przez uczniów i nauczycieli z zasobów Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

• stworzenie Koła Teatralno-Historycznego;

• Zorganizowanie cyklicznych wystaw w Galerii na Korytarzu.

• Wyposażenie szkoły w profesjonalne narzędzia i materiały potrzebne do prowadzenia interesujących zajęć.

2. Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych.

• Udział w ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach;

•  Organizacja konkursów literackich i ortograficznych

• Organizacja konkursów językowych „Culture is great”

• Organizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości

• Akcja „Książki mają głos”

3. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

• Realizacja programów profilaktycznych: Cyberprzemoc-Netykieta;

4. Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

• Udział w konkursach i przeglądach artystycznych na stałe wprowadzonych do kalendarza pracy szkoły

6. Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych.

• Współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie

• Współpraca z Poradnią Psychologiczną (ul. Narbutta) w Warszawie

• Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez MOS-y i inne domy opieki;

• Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego

  • Współpraca z Muzeum Polin
  • Współpraca z RONIK
  • Współpraca z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  • Współpraca na Instytutem Pamięci Narodowej
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Wyklętych
7. Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym koordynatorów edukacji w szkole.
  • Organizacja III Warszawskiej Konferencji Pedagogicznej;
  • Udział w konferencji Inspir@cje – nowe metody edukacji;
  • Udział w szkoleniach i kursach orgaznizowanych przez WCIES oraz CKN;
  • Podejmowane przez kadrę studia podyplomowe oraz doktoranckie;

VI. Ewaluacja

METODY EWALUACJI DZIAŁAŃ

• Stworzenie przestrzeni dla kształtowania uczniowskich pasji muzycznych, plastycznych, teatralnych

Monitorowanie potrzeb i wyników pracy:

• poprzez wrześniowe rozmowy w klasach i ustalanie planu wyjść i wycieczek przez samorządy klasowe i klasowe zespoły rodziców,

• poprzez dyskusję rady pedagogicznej w gronie nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz w gronie wychowawców, co skutkuje wytycznymi do pracy

• poprzez rozmowy w klasach na temat realizowanych w szkole, w klasie projektów kulturalnych badanie zadowolenia uczniów z udziału, ocena słabych i mocnych stron.

Dodatkowo ewaluacja edukacji przebiega w oparciu o sprawozdania wychowawców oraz osób prowadzących zajęcia artystyczne i imprezy kulturalne oraz nauczycieli organizujących wyjścia do instytucji kultury lub zapraszających gości do szkoły.

• Podmioty współpracujące

Do podmiotów współpracujących należą Biuro Edukacji w Warszawie, Urząd Dzielnicy Mokotów, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; wszelkie instytucje kultury oraz instytucje wspierające kulturę, twórcy kultury.

• Finansowanie

W miarę możliwości sięgamy po oferty nieodpłatnego lub niskobudżetowego udziału w kulturze, poszukujemy sposobów sponsorowania udziału uczniów niezamożnych w drogich formach udziału w kulturze wysokiej (opera, filharmonia), jednak głównym źródłem finansowania pozostają rodzice uczniów. Staramy się rozszerzać korzystanie z programów finansowanych z funduszy miasta lub z funduszy unijnych.

Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa