PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:

a/ właściwe zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d/ swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

e/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

f/ sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i bieżącej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, według zapisów WSO.

g/ znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu wiadomości w klasie. Sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia, a jego wyniki podane w ciągu tygodnia,

h/ pomocy w przypadku trudności w nauce,

i/ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

j/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć lekcyjnych,

k/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek:

a/ systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b/ usprawiedliwiać w terminie 7 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: pisemnej zwolnieniem lekarskim lub napisanym przez rodzica albo ustnej bezpośrednio przez rodzica,

c/ dbać o schludny wygląd i w dni galowe nosić strój galowy obowiązujący w szkole,

d/ przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e/ być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

f/ dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

g/ przestrzegać zakazu przynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.