Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  • zasady przyznania i korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów.
  • uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont w usłudze G Suite dla  Szkół i Uczelni,
  • postanowienia końcowe
 2. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do współpracy zdalnej pomiędzy uczniami oraz nauczycielami i uczniami.
 3. Administratorem danych osobowych jest administrator konta hostingowego powiązanego z domeną pl
 4. Użytkowanie przez uczniów konta w usługach G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google.

 Zasady tworzenia i usuwania kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzone będą według wzorca: pierwszaliteraimienianazwisko@szkolapodstawowa394.pl, przy czym polskie znaki zostaną zastąpione odpowiednimi literami alfabetu łacińskiego.
 2. W przypadku powtórzenia się nazwy użytkownika, na jej końcu dodawana będzie kolejna liczba naturalna.
 3. Konto w usłudze Google Suite tworzone jest dla każdego nauczyciela na czas zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 394.
 4. Uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 w Warszawie dostęp do konta
  w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni otrzymuje na początku roku szkolnego do końca czasu edukacji w szkole.
 5. Utworzenie oraz użytkowanie konta przez nauczyciela i niepełnoletniego ucznia w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z:
  • w przypadku ucznia: wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na założenie i używanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni – załącznik nr 1
  • pisemną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu przez ucznia – załącznik nr 1
 6. Konta utworzone w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni oraz powiązane z nimi dane (w tym dokumenty, materiały itp.) będą usuwane w następujących przypadkach:
  a) w przypadku nauczyciela: ustanie stosunku pracy ze szkołą lub na pisemną prośbę nauczyciela,
  b) w przypadku ucznia: po zakończeniu edukacji w szkole.
 7. Osobę zarządzającą kontami uczniów, zwaną dalej szkolnym administratorem usługi G Suite dla Szkół i Uczelni, wyznacza dyrektor szkoły. Administrator przekazuje uczniom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe.
 8. Wychowawcy klasy są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem oraz udzielania wskazówek przy zakładaniu kont uczniom.
 9. Z każdym kontem uczniowskim powiązane jest konto rodzica, na które otrzymywać on będzie informacje związane z postępami ucznia według zasad ustalanych indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli.

Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów

 1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia wyłącznie w celu: realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego w tym takich m.in. jak:
  a) komunikacja za pomocą poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych
  b) realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) indywidualnych i grupowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  • działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku),
  • nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),
  • nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików,
  • nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
 3. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej na stronach poszczególnych usług, np.: https://gmail.com lub https://classroom.google.com.
 4. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła, a po zalogowaniu się do usługi Zajęcia (Classroom) wybrania roli „Uczeń”.
 5. Hasło musi być tajne i chronione, tj. znane tylko użytkownikowi. Musi spełniać następujące warunki:
  a) składać się z co najmniej 8 znaków,

  1. zawierać co najmniej 1 dużą literę,
  2. zawierać co najmniej 1 małą literę,
  3. zawierać co najmniej 1 cyfrę lub znak specjalny, np. %$#* itp.
  4. W razie utraty możliwości logowania się do usług Google Suite należy bezzwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora lub dyrektora szkoły.
  5. W razie utraty możliwości logowania się do usług Google Suite należy bezzwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora lub dyrektora szkoły

Uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont
w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa szkoły dyrektor i szkolny administrator zastrzegają sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze
  G Suite dla Szkół i Uczelni.
 2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych.
 3. Dyrektor ma również prawo do kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do:
  • zmian postanowień niniejszego Regulaminu,
  • usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych,
  • zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem szkoły, w szczególności może to dotyczyć:
   • zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie,
   • zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych szkoły,
   • naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.