KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  1. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022 r.

g. 9.00 – klasy I – III

g. 10.00 – klasy IV – VI

g. 11.00 – klasy VII – VIII

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.

Zakończenie I okresu

24 stycznia 2023 r. (wtorek)

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maja 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

  1. Zebrania z rodzicami

L.P.

Termin

Tematyka

1.

13.09.2022

godz. 17.30 klasy I – VIII

Wybór rad klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze Szkołą. Zapoznanie ze statutem, wewnątrzszkolnym ocenianiem, procedurami szkolnymi itp.

Wspólne zatwierdzenie planu wychowawczego dla klasy. Sprawy organizacyjne istotne dla wychowawcy.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty i sposobach dostosowań – klasy VIII.

2.

25.10.2022

godz. 17.30

klasy I – VIII

Profilaktyka dla rodziców – psychoedukacja.

Informacja na temat postępów w nauce oraz na temat zachowania, sprawy wychowawcze. Omówienie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

3.

13.12.2022

godz. 17.30

klasy I – VIII

Informacja o zagrożeniach na pierwsze półrocze nauki, formy pomocy, terminy, sprawy wychowawcze.

4.

31.01.2023

godz. 17.30

Podsumowanie wyników edukacyjnych i działań wychowawczych w pierwszym półroczu. Wnioski i sugestie dla rodziców.

Informacja o warunkach i sposobie przeprowadzenia egzaminów dla uczniów klas VIII.

5.

28.03.2023

godz. 17.30

KLASY I – VIII

Profilaktyka dla rodziców. Informacja na temat postępów w nauce i na temat zachowania. Procedury egzaminacyjne (kl. VIII).

6.

23.05.2023

godz. 17.30 klasy I-VIII

Informacja o zagrożeniach na koniec roku szkolnego. Wnioski z realizacji pomocy pedagogiczno psychologicznej dla uczniów.

  1. Tematyka i terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

L.P.

Termin

Tematyka

1.

31.08.2022

godz. 10.00

Organizacja pracy Szkoły, przydział obowiązków i innych zajęć.

Prezentacja tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.

Zmiany w prawie oświatowym, zasady bezpieczeństwa

2.

06.09.2022

godz. 15.30

Rada szkoleniowa „Dziennik elektroniczny Librus”

P. Maciej Smoczyński – Librus

3.

13.09.2022

godz. 15.30

Plan nadzoru pedagogicznego. Przyjęcie planu pracy szkoły z załącznikami.

4.

25.10.2022

godz. 15.30

Dostosowania egzaminacyjne, doskonalenie zawodowe

5.

15.11.2022 i 22.11.2022

Szkolenie certyfikowane dla Szkoły „Pozytywna dyscyplina”

Szkolenie od 14.00 do 20.00

6.

13.12.2022

godz. 15.30

Omówienie sytuacji uczniów, zagrożenia ocenami niedostatecznymi na pierwsze półrocze.

7.

24.01.2023

godz. 15.30

Rada klasyfikacyjna za I okres nauki. Sprawozdania Zespołów i Specjalistów. Informacja o nadzorze pedagogicznym i pracy Szkoły.

8.

16.05.2023

godz. 15.30

Odprawa przed egzaminem ósmoklasisty.

9.

23.05.2023

Po zakończeniu egzaminu 8 klasisty

Proponowane oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego, możliwości poprawy ocen. Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Aktualizacja WOFU.

10.

15.06.2022

godz. 15.30

w szkole

Rada klasyfikacyjna końcowa i roczna.

Sprawozdania indywidualne oraz z prac Zespołów. Wnioski i rekomendacje na kolejny rok szkolny.

11.

28 – 31.08

2023

godz. 10.00

w szkole

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023. Informacja i wnioski z nadzoru pedagogicznego.

Klasyfikacja uczniów po przeprowadzeniu ewentualnych egzaminów poprawkowych. Organizacja roku szkolnego 2023/2024.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

13.10.2022

Czwartek

—————————–

Zajęcia opiekuńcze, ślubowanie nowych uczniów

14.10.2022

Piątek

DEN – art. 74 KN

———————-

31.10.2022

Poniedziałek

—————————–

Zajęcia opiekuńcze

01.11.2022

Wtorek

Wszystkich Świętych

———————-

11.11.2022

Piątek

Narodowe Święto Niepodległości

———————-

06.01.2023

Piątek

Święto Trzech Króli

———————-

31.03.2023

Piątek

Konferencja pedagogiczna dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

10.00 i 12.00

Zajęcia opiekuńcze

02.05.2023

Wtorek

—————————–

Zajęcia opiekuńcze

03.05.2023

Wtorek

Święto Konstytucji 3 Maja

—————————

23-25.05.2023

3 dni

wt, śr, czw

Egzamin ósmoklasisty

Tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy

08.06.2023

Czwartek

Boże Ciało

09.06.2023

Piątek

————————–

Zajęcia opiekuńcze