Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr. 394 w Warszawie

 

Szkoła Podstawowa nr 394 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 394.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 

 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

  • Brak tekstowej wersji alternatywnej w postaci tekstu
  • Pliki pdf w formie skanu

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności Anna Gromadowska

 

 

  • Telefon: 22 635 44 27

 

Każdy ma prawo:

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 394 w Warszawie

 

  • Adres: Szkoła Podstawowa nr 394 ul. Mahatmy Gandhiego 13 02-645 Warszawa

 

 

  • Telefon: 22 635 44 27

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, dwa od ul. Mahatmy Gandhiego oraz jedno od ulicy Bytnara.
 • Wejście z lewej strony do budynku szkoły od M. Gandhiego jest bez barier architektonicznych (bez stopni).
 • Wejście z prawej strony posiada 7 stopni .
 • Budynek posiada piwnicę, parter, pierwsze i drugie piętro.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest jedynie fragment korytarza przy wejściu z lewej strony od ulicy Mahatmy Gandhiego.
 • Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody.
 • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnością ruchową- pracownik szkoły schodzi na korytarz przy wejściu z lewej strony.
 • Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma wind, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przed budynkiem szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.