Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe
– BILANS jednostki Szkoła Podstawowa nr 394 w Warszawie
sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami,
został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy: 
kliknij tutaj