Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 w Warszawie

1. Do Szkoły przyjmuje się uczniów na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (zagrożenie niedostosowaniem społecznym).

2. Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani do:

 • dostarczenia oryginału orzeczenia wydanego przez PP-P o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wypełnienia podania o przyjęcie dziecka do SPS 394.

3. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 2 Rodzice/Opiekunowie prawni, mają obowiązek dostarczyć inne posiadanie opinie dotyczące dziecka.

4. Przy złożeniu kompletu dokumentów Rodzice/Opiekunowie prawni zostają poinformowani o zasadach procedury rekrutacyjnej.

5. Przyjęcie ucznia do SPS 394 następuje po uprzednim osobistym spotkaniu z uczniem i Rodzicami/Opiekunami prawnymi. Pierwsze spotkanie przeprowadza dyrektor Szkoły. Drugie prowadzą szkolni specjaliści.

6. W miarę możliwości szkoła organizuje spotkania adaptacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego.

7. Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpoczyna się 01.02 każdego roku kalendarzowego.

8. Zespół rekrutacyjny zbiera się do 30.04 każdego roku szkolnego

 • w skład zespołu rekrutacyjnego wchodzą wyznaczeni przez dyrektora Szkoły: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci,
 • do składu zespołu może być dołączona osoba, która w organizacji pracy szkoły jest zaplanowana jako wychowawca tworzonej klasy lub inny wyznaczony nauczyciel.

9. Wyniki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości nie później niż do 30.04 każdego roku szkolnego.

– Rekrutacja dodatkowa może odbyć się w dowolnym momencie roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc w danym oddziale.

9. Rodzice/Opiekunowie prawni, mają prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji zespołu rekrutacji w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji.

10. Odwołanie od decyzji zespołu rekrutacyjnego jest rozpatrywane w terminie 7 dni od zgłoszenia pisemnego odwołania przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

11. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się dziecka do końca pierwszego pełnego tygodnia nauki, uważa się, że Rodzice/Opiekunowie prawni zrezygnowali z nauki dziecka w SPS 394.

12. Dyrektor SPS 394 ma prawo przyjęcia innego dziecka na powstałe, zgodnie z zapisem w pkt. 10, miejsce.

 

UWAGA! jednym z kryteriów naboru jest kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO REKRUTACJI UCZNIA DO SZKOŁY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 394

 1. Orzeczenie o kształceniu specjalnym – zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 2. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły
 3. Ksero aktu urodzenia dziecka
 4. 1 zdjęcie
 5. Ksero świadectw z poprzednich klas
 6. Inne dokumenty, zaświadczenia ważne w procesie rekrutacji (opinie, zaświadczenia)
 7. PODANIE DO POBRANIApodanie